Regulamin

 

§ 1 Definicje

1. Użytkownik- pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz Informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych korzysta z usług oferowanych przez Platformę.

2. Kupujący - osoba która w sposób dobrowolny dokonała zakupu towaru poprzez stronę www.wrozkazofia.pl

3. Usługa - polega na świadczeniu usług z zakresu ezoteryki, takich jak: horoskop, numerologia, Karty Tarota, Rytuały, Interpretacja snów.

4. Doradca – ekspert dziedziny ezoteryki, świadczący odpłatne usługi poprzez kontakt e-mail.

5. Platforma – strona internetowa www.wrozkazofia.pl będąca platformą pośredniczącą w zakresie zawierania i realizacji umów o świadczenie usług doradztwa (ezoteryka, horoskop, numerologia, Karty Tarota, Karty Anielska odpowiedź itp.) pomiędzy Użytkownikami, a Doradcą oraz służącą do prezentacji informacji z zakresu astrologii i ezoteryki.

6. CashBill - Firma zewnętrzna nadzorująca płatności, na platformie. Dane firmy:

www.cashbill.pl
CashBill S.A.
ul. Sobieskiego 2
40-082 Katowice

NIP: 6292410801
REGON: 241048572
KRS: 0000323297

7. Administrator - Administratorem platformy jest firma:


BrowseWeb
NIP: 5342417160 , REGON: 380658156
Adres: 01-496 Warszawa, ul. Romualda Millera 12/27


§ 2 Płatności

1. Płatności są dokonywane za pośrednictwem firmy zewnętrznej CashBill. W celu dokonywania płatności, przekazywane są im niezbędne informacje o Kliencie.

Informuję o przetwarzaniu danych osobowych przez CashBill wyłącznie w celu realizacji Usługi
płatności, obsługi Płatności oraz realizacji innych praw i obowiązków wynikających
z Umowy płatności, zgodnie z treścią Informacji w zakresie przetwarzania danych
osobowych CashBill S.A. z dnia 21 maja 2018 r.

2. Ceny za usługi są przedstawione jedynie w walucie PLN (złotówki).

3. Płatności dokonywane są za pośrednictwem CashBill.

a) płatności kartą

b) przelewy internetowe

c) przelew tradycyjny

d) PayPal

e) Przekazy Pieniężne

f) blik

4. Płatności są dokonywane poprzez wybranie konkretnej usługi następnie odebrania kodu oraz przekazaniu go dla doradcy:

a) Karty Tarota:

- 1 pytanie = 5 zł brutto (jest to cena promocyjna)

- 1 pytanie = 15 zł brutto

- 2 pytania = 23 zł brutto

- 3 pytania = 29  zł brutto

- 4 pytania = 35 zł brutto

- 5 pytań = 42 zł brutto

- 6 pytań = 49 zł brutto

b) Rytuał

- Cena za rytuał podstawowy to 260 zł brutto

- Cena wzmocnionego rytuału ustalona jest indywidualnie

- Płatność przy pomocy CashBill za rytuał możliwa w kwotach (kwoty brutto) 100 zł,  250 zł

- Link do płatności za rytuał podstawowy jest widoczny na pod stronie rytuały oraz w cenniku

- Link do płatności za rytuał wzmocniony wysyłany jest po ustaleniu kwoty

5. Wpłata na konto bez pośrednictwa CashBill. Wpłata dokonywana jest na numer konta:
62 1050 1025 1000 0097 1988 0966, w tytule należy podać swój adres e-mail.

Po dokonaniu płatności należy okazać potwierdzenie przelewu bądź oczekiwać na zaksięgowanie wpłaty.

6. Faktury wystawiane są jedynie na wyraźne życzenie kupującego, prośbę o wystawienie faktury należy kierować na adres mailowy: browsewebkontakt@gmail.com nie później niż 7 dni po dokonaniu płatności.

§ 3 Realizacja

1. Realizacja usługi następuje w przeciągu 24 godzin od momentu potwierdzenia dokonania płatności.

2. Możliwość kontaktu z doradcą poprzez e-mail następują po uiszczeniu opłaty.

3. Brak lub podanie błędnego adres mailowego, będzie skutkowało brakiem odpowiedzi ze strony doradcy.

4. Jednej osobie przysługuje zadanie jednego pytania darmowego, w czasie trwania promocji ogłaszanej na stronie głównej.

- Możliwość zadania jednego darmowego pytania przysługuje na: - Jedno gospodarstwo domowe, - Jeden adres IP, - Jedno mieszkanie

- Usługa nie obejmuję podawania nazw kart ani całych rozkładów. Obejmuję odpowiedź opisową bez określenia ilości znaków, liter.

5. Darmowe pytanie można zadać jedynie przez formularz na stronie głównej.

6. Administrator zastrzega, iż wizerunki (zdjęcia) doradcy oraz jego opis (charakterystyka) zamieszczone w materiałach reklamowych (reklamach oraz na stronie internetowej) dotyczące Usługi oraz informacje o nich podawane mogą być fikcyjne i nie muszą mieć swojego odpowiednika w rzeczywistości oraz nie stanowią oferty handlowej.

7. Po dokonaniu opłaty za usługę, Użytkownik ma 24 godziny na zadanie pytań. W przypadku gdy zrobi to po upływie wyznaczonego czasu, Doradca nie ma obowiązku by na dane pytania odpowiedzieć.

8. Kod promocyjny umieszczony na ulotkach jest jednorazowy co oznacza że można go wykorzystać tylko jeden raz. Jeżeli kod zostanie użyty ponownie po opłaceniu pytań będzie to skutkowało odpowiedzią na ilość pytań w cenie regularnej.

9. Administrator zastrzega sobie zakończenie promocji w dowolnym czasie, bez wcześniejszego uprzedzania.

10. Z usług mogą korzystać jedynie osoby, które ukończyły 18 rok życia.

11. Doradca zastrzega sobie prawo, do odpisywania na dowolne, wybrane darmowe przez siebie wiadomości.

12. Użytkownik akceptując regulamin, wyraża zgodę na kontakt drogą mailową, oraz otrzymywanie informacji o aktualnych promocjach. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z kontaktu mailowego.

13. ​​​​​Nie gwarantuję 100% skuteczności, trafności wróżb, ani tego że będę w stanie Ci pomóc w 100%. Również nie daję 100% gwarancji, że rytuał przyniesie oczekiwane rezultaty. Skuteczność oraz trafność mogą różnić się w zależności od danej sytuacji.
 

§ 4 Platforma

Przeglądanie informacji na Platformie nie wymaga rejestracji Użytkownika oraz nie wymaga uiszczenia wpłaty. Samo przeglądanie informacji zawartych na stronie, jest w pełni darmowe.

§ 4 Odpowiedzialność

1. Administrator i operator płatności dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania usługi.
2. Administrator i operator płatności nie ponoszą odpowiedzialności za:
- treść wiadomości przekazywanych przez użytkownika w ramach korzystania z usługi,
- korzystania z usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania adresu e-mail,
- szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez użytkownika z usługi,
- szkody spowodowane wykorzystaniem przez użytkownika informacji otrzymanych w wyniku korzystania z usługi,
- niesprawdzenie się słów doradcy, zawartych podczas usługi - konsultacja ma charakter rozrywkowy o tematyce ezoterycznej.
- problemy w funkcjonowaniu usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Administrator/Operator płatności przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
- korzystanie z usługi przez użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu lub bez zapoznania się z regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez użytkownika charakteru usługi.

§ 5 Reklamacje

1. Konsultacja ma charakter drogowskazu i daje możliwości ominięcia problemów. Po wykonaniu konsultacji przez Doradcę reklamacje nie będą uwzględniane.

2. Reklamacja jest rozpatrywana w przeciągu 14 dni w przypadku:

- gdy została dokonana płatność za usługę a usługa nie została wykonana z powodów technicznych.

Reklamację należy zgłaszać na adres e-mail: browsewebkontakt@gmail.com

§ 6 Zwrot towaru

Zwrot zakupionego towaru możliwy jest w ciągu 14 dni od daty otrzymania. Przed dokonaniem zwrotu należy się skontaktować pod adresem mailowym wrozkazofias@gmail.com w celu uzyskania adresu zwrotnego. Zwracany towar musi pozostać w nienaruszonym stanie. Koszty zwracanego towaru ponosi kupujący. Po otrzymaniu zwróconego towaru, pieniądze zostaną zwrócone w przeciągu 14 dni roboczych.

§ 7 Wysyłka towaru

- Towar zostanie wysłany w przeciągu 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty.

- Jedyna forma płatności jaka obowiązuję to przedpłata na podany numer konta, bądź przez platformę do płatności CashBill

- Koszt wysyłki do Polski zamówionego towaru jest bezpłatny

- Możliwe wysłanie towaru za granice Polski, koszt takiej wysyłki pokrywa kupujący po ustaleniu ceny z Doradcą.


Polityka Prywatności

1. Administratorem danych osobowych uczestników serwisu jest firma: BrowseWeb UL. Łagowska 1/44,01-464 Warszawa, NIP 5342417160, REGON 380658156, e-mail: browsewebkontakt@gmail.com

2. Dane osobowe, będące przedmiotem przetwarzania obejmują:

- numer telefonu,

- dane osobowe podane przez osobę, której dane dotyczą w trakcie lub związku z realizacją serwisu przez Administratora (o ile wynika to ze specyfiki serwisu), w tym: imię, nazwisko, pseudonim, miejscowość zamieszkania, wiek, płeć
3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie:

§ 6 ust. 1 pkt b) RODO - w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy, przy czym pod pojęciem umowy winien być rozumiany regulamin serwisu,

§ 6 ust. 1 pkt f) RODO - w zakresie w jakim dotyczy to uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, przy czym za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie należy uznać przetwarzanie danych osobowych do celów:

- marketingu bezpośredniego (promocji) usług Administratora,
- po wykonaniu umowy (zrealizowaniu treści serwisu) archiwizowanie dla celów dowodowych (w tym rozliczeniowych) danych przetwarzanych uprzednio na podstawie pkt a) powyżej.

Pod pojęciem "RODO" należy rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO).

4. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

- przyjęcia zgłoszenia do udziału w serwisie, aktywacji i świadczenia tego serwisu oraz przekazywania informacji o usługach telekomunikacyjnych / o dodatkowych świadczeniach do usługi telekomunikacyjnej / o usługach świadczonych drogą elektroniczną - będących przedmiotem serwisu (umowy),
- wyjaśnienia / rozpoznania ewentualnej reklamacji lub skargi,
- dokonywania lub weryfikacji prawidłowości rozliczeń z tytułu skorzystania z serwisu, udzielania wyjaśnień uprawnionym organom, w szczególności Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Dane osobowe przetwarzane będą także w celu:

- marketingu własnych usług Administratora, tj. informowania uczestników serwisu o nowych serwisach, których organizatorem jest / będzie Administrator,
- archiwizacji danych i ich przechowywania dla celów dowodowych, w tym rozliczeniowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

5.Odbiorcami Pani/Pana danych, udostępnianych w trybie powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w RODO, mogą być dostawcy usług hostingowych, dostawcy usług pocztowych, agregatorzy usług telekomunikacyjnych (podmioty biorące udział w obsłudze technicznej świadczenia usługi) jak również operatorzy telekomunikacyjni - odnośnie obsługi technicznej procesu aktywacji i świadczenia usług, dokonywania lub weryfikacji prawidłowości rozliczeń z użytkownikami serwisu oraz celu wsparcia Administratora przy wyjaśnianiu reklamacji i skarg składanych przez osoby korzystające z serwisu.

Dane osobowe - w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt a) - przetwarzane będą przez okres uczestniczenia Pani/Pana w serwisie oraz rozpoznania ewentualnych reklamacji.
Dane osobowe - w zakresie dotyczącym marketingu bezpośredniego (promocji) usług Administratora, o którym mowa w ust. 3 lit. b) podpunkt pierwszy - przetwarzane będą przez okres pięciu (5) lat od daty ich pozyskania przez Administratora lub od daty, w której nastąpił ostatni kontakt z Administratorem ze strony osoby, której dane osobowe dotyczą.

Dane osobowe - w zakresie dotyczącym archiwizacji danych i ich przechowywania dla celów dowodowych, w tym weryfikacji poprawności rozliczeń, o którym mowa w ust. 3 lit. b) podpunkt drugi - przetwarzane będą do czasu upływu okresu ustawowego przedawnienia roszczeń wynikających z realizacji serwisu.
Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do jej własnych danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo do przeniesienia danych.

W przypadku uznania przez uprawnionego, iż przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych uniemożliwi - w zależności od okoliczności - przyjęcie zgłoszenia do serwisu, realizację (dostarczenie) treści serwisu lub rozpoznanie / wyjaśnienie reklamacji lub skargi.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pod adresem: browsewebkontakt@gmail.com


Informacja o plikach cookies.

1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4.Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8.Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
10. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

Menu

Tarot, rytuały, tłumaczenie snów, horoskopy

Wróżka Online. Wróżby Online. Nie wahaj się. Zadaj Za Darmo Pytanie do Kart, Skorzystaj z Interpretacji Snu, Zawalcz za pomocą Rytuału o Swoją Miłość, Ezoteryka

Reklama

Wróże z Kart Tarota, Zadaj Darmowe Pytanie do Kart Tarota, Wróżka Luna, Wróżby Online, Wróżenie Online, Tarot, Wróżka Sprawdzona, Ezoteryka, Magia Astrolog

Reklama

Reklama

ezoteryka ♦ wróżby ♦ wróżka ♦ karty ♦ tarot ♦ horoskop ♦ wróżka online ♦ miłość ♦ zdrowie ♦ pieniądze ♦ wróżba ♦ darmowe ♦ wróżby online ♦ seans ♦ karta dnia  ♦ karta na dziś  ♦ karta  ♦ wróżba online  ♦ karty anielskie  ♦ karty tarota ♦ 1 wróżba za darmo ♦ wróżby prawdziwe za darmo ♦ darmowy tarot